Als je mensen kunt helpen voordat er schulden ontstaan, is er veel gewonnen

Niemand hoeft buitenspel te staan

Als je mensen kunt helpen voordat er schulden ontstaan, is er veel gewonnen

Niemand hoeft buitenspel te staan

Thuis in Twente
Het gebouw oogt licht entoegankelijk en de sfeer is informeel en gemoedelijk. “Zo moet het ook,” vindtEddy Klement. Het is zijn laatste dag voor de vakantie en hij zit er ontspannenbij, in spijkerbroek en op gympen. Hij had zakelijk al een flinke staat vandienst, toen hij op 1 december 2022 begon aan deze nieuwe uitdaging alsdirecteur van de SON, maar hij zit hier helemaal op zijn plek. Klement is een geborenDrent, hij groeide op in Emmen maar kwam destijds als trainee naar Twente. “Ikkreeg in 1991 een baan bij KPN en daar zat toen nog een verhuisverplichting aanvast,” vertelt hij. “Ik werd in een traineeklasje geplaatst in Twente. Dat gafnogal wat hilariteit op het hoofdkantoor in Den Haag. In Twente zou allesdichtgeplakt zijn met krantenpapier, maar ik had vrij snel mijn hart verpandaan Twente. Je hebt hier prachtige natuur, maar je bent ook zo in grote stedenals Münster of Düsseldorf en op de snelweg naar Amsterdam. Ik trof ook heleleuke werkgevers en ondanks het feit dat ik op verschillende plekken heb gewerkt,ben ik in Twente blijven wonen. Na negen jaar KPN maakte ik de overstap naarZiggo, dat toentertijd nog Essent Kabelkom heette, met het merk @Home. Daar hebik het merk @Work neergezet en de zakelijke markt opgebouwd. We hebben deovercapaciteit op glasvezel van Essent gebruikt om daar diensten op te bedenkenals concurrent van KPN.”

Snelle digitalisering
“Ik heb ongeveer acht jaar voor Ziggo gewerkt en ben daarna bij ABN AMROterechtgekomen in de functie Directeur Particulieren. We hadden toen alleen aldertig kantoren in Twente, waar tegenwoordig nog maar één vestiging over isvoor de particuliere markt, in Enschede. Na de laatste reorganisatie werd ikverantwoordelijk voor de vier noordelijke provincies plus Utrecht. Ik stuurdede mensen, die daar werkten, op afstand aan en begeleidde relatie-events, ookop afstand. De digitalisering heeft de dienstverlening ingrijpend veranderd enis moeilijker toegankelijkgeworden voor bepaalde groepen, zoals ouderen of laaggeletterden. Maar ook voorandere doelgroepen kan het lastig zijn. Stel dat je gescheiden bent en weer eennieuwe relatie hebt, die ook gescheiden is. Je hebt allebei een eigen huisgehad en nu wil je gezamenlijk een nieuwe hypotheek afsluiten, dan zitten daarfiscaal best lastige haken en ogen aan. Als je er geen verstand van hebt, dejuridische taal niet machtig bent of enigszins onzeker, is het prettig datiemand je persoonlijk begeleidt. Ik vind de ABN AMRO nog steeds een geweldigebank, maar de te snelle digitalisering en het te snelle beperken van het kantorennet;daar heb ik als mens wat moeite mee. Die ontwikkeling is misschien wel één vande redenen dat ik naar de Stadsbank Oost Nederland ben gegaan.”

Socialecomponent
“Ik wilde nog één keer eentransfer maken, maar geografisch dichtbij huis blijven. Toen kwam deze vacaturevoorbij met een functiebeschrijving die ik heel interessant vond. Naast het zakelijkeaspect boeit vooral de sociale component mij. Ik heb er geen dag spijt vangehad, al vonden sommige mensen de baanwissel wel opvallend, maar zo voel ikdat helemaal niet. Om met je cliënten mee te denken en oplossingen te zoeken voormensen die in een negatieve spiraal terecht gekomen zijn, is heel bevredigend.Armoede brengt schaamte met zich mee en schaamte veroorzaakt stress. Mensenworden ziek en er ontstaat sociale isolatie. Van onze klanten is 77 procent alleenstaand.Daar hoort vaak een scheiding bij en dat brengt weer andere financiëleproblemen met zich mee. Mensen verliezen de grip op hun bestaan, zonder dat zeer wat aan kunnen doen. Met je huis onder water, schulden door een ex- partner,torenhoge energierekeningen et cetera kom je al snel in de problemen. Deuitdaging om daarin verschil te maken, wilde ik wel aangaan. Je merkt dat veelalleenstaanden weinig tot geen sociaal vangnet hebben. Er zijn heel veel lokettenwaar je terecht kunt: de Voedselbank, de Kledingbank, het Fonds BijzondereNoden, Humanitas et cetera. Maar om je voeten weer onder het gat te krijgen; daaris meer voor nodig. Ik had er recent een gesprek over met Evelien van Hattum,oprichtster van Stop Armoede 053. Ze is zelf in armoede opgegroeid, maar wel ineen omgeving met veel sociale cohesie, waar je altijd bij je buren of een familielidterecht kon voor wat eten. Je had weliswaar weinig geld maar geen schulden. Datis niet altijd het geval, schulden ontstaan als je niet weet waar of bij welkloket je terecht kunt of in een omgeving bent die daar niet openlijk overspreekt.”  

Uitdaging
“Financiële stress verlamt je,je moet letterlijk de schaamte voorbij als je moet aankloppen bij dieinstanties én weten waar je moet zijn. Je moet aantonen dat je recht op hulp hebt.Daarbij zijn de instellingen niet aan elkaar gekoppeld. Dat gaat gelukkigveranderen, binnenkort worden in Enschede de Voedselbank, Kledingbank en hetFonds Bijzondere Noden op één locatie samengebracht. Je moet daarnaast binnende instellingen, waarvan wij er eentje zijn, warmte overdragen. Dus tussen dedesbetreffende instellingen je cliënt persoonlijk begeleiden, dan ga je als eenhulpketen opereren in plaats van losse loketten. Naast de sociale componentvind ik de overstap naar dit instituut ook een managementuitdaging. Ik overlegmet de eenentwintig betrokken gemeentes in Twente en heb daarnaast veel ruimteom de strategie te bepalen.”  

Kansenongelijkheid
“Onrechtvaardigheid enongelijkheid zou er niet moeten zijn in ons land, in deze job kan ik verschilmaken. Ik zie dat mensen die, door doorverwijzing van de gemeente of een goede vriendof kennis, eenmaal de drempel over zijn en hulp vragen, dat als een groteopluchting ervaren. Hoe eerder en gemakkelijker hulp beschikbaar is, hoepositiever het langetermijnresultaat is voor de mens en de BV Nederland.” “Ikben ook gevraagd om in een coöperatieve kring van de Rabobank plaats te nemendie kansenongelijkheid wil bestrijden. De stichting is in oprichting en alleveertien Rabo-kringen in Nederland gaan in huneigen marktgebied zo’n coöperatie kringoprichten, met een bestuur dat los vande Rabobank en met behulp van sponsoren kansenongelijkheid uitde maatschappij probeert te krijgen. Je leven wordt,volgens mij, voor een groot deel bepaald door waar jewieg staat. Als je er als maatschappij alles aan doet om destart van kinderen in hun vroegste levensjaren gelijk te trekken,is de kans op succes het grootst. De negatieve spiraalvan werkeloosheid, armoede, geweld of gokverslavingwordt vaak van generatie op generatie doorgegeven.Wij willen ons, samen met onze gemeentes, intensieverbezighouden met de preventie en educatiekant. Hetmoment dat er al een probleem is in de keten van de schuldhulpverleningof budget coaching, willen we vóór zijn. Alsje mensen kunt helpen voordat er schulden ontstaan, is erveel gewonnen.”