Mazars

Duurzaamheid vraagt veel van transport & logistiek, maar biedt ook kansen

Mazars

Duurzaamheid vraagt veel van transport & logistiek, maar biedt ook kansen

“Om strategische vraagstukken rondom bijvoorbeeld duurzaamheid en digitalisering te bespreken, zet Mazars Accountants en Adviseurs multidisciplinaire teams in om haar klanten maximaal mogelijk te ontzorgen,” vertelt Pieter Tra, Partner en Sectorleider Transport & Logistiek. “Het mooie van Mazars vind ik dat wij de menselijke maat hanteren, wij werken echt samen met onze klanten. Afhankelijk van de vraag stellen we onze teams zo samen dat naast de accountants ook consultants op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, robotisering of digitalisering beschikbaar zijn. In ons advies zetten we de klant centraal. De klant geeft aan over welk vraagstuk of welke ontwikkeling nader advies of verdieping nodig is en bepaalt, in goed overleg met ons, het tempo van het (advies)traject.”

Maatschappelijke waardes
“Duurzaamheid is best een containerbegrip”, geeft Hester Bos, Manager Sustainability aan. “Niet alleen vanuit de wet- en regelgeving, maar ook vanuit de maatschappij neemt de druk om duurzaam te ondernemen hierover transparant te zijn toe. Verwachtingen ten aanzien van een fatsoenlijke omgang met chauffeurs, vermindering van de CO2-uitstoot, de uitfasering van fossiele grondstoffen en het gebruik van hernieuwbare energie voor vervoer zijn voorbeelden van onderwerpen die in het publieke domein spelen. Voor transport- en logistiekbedrijven is duurzaamheid dan ook een belangrijk thema. Naast de financiële waardes, richten bedrijven zich meer en meer op maatschappelijke waardes, zoals de ESG factoren (Environmental, Social en Governance oftewel: het milieu, mens & maatschappij en goed bestuur).Vragen als: ‘Hoe geef ik richting aan een ESG-strategie? Welk budget moet ik hiervoor reserveren? Hoe volg ik de wet- en regelgeving op?’ bespreken we uitgebreid en we zoomen met de klant steeds verder in.” Uit onderzoek dat Mazars uitvoerde in samenwerking met de Universiteit van Wageningen is gebleken dat een aantal bedrijven dat deelnam heel serieus met duurzaamheid bezig is en dit als propositie naar voren brengt om zich daarmee te onderscheiden van de rest van de branche. “Wij kunnen ook bedrijven ondersteunen die momenteel duurzaamheid als thema minder hoog op de agenda hebben staan. Samen bekijken we hoe stapsgewijs duurzaamheid in de bedrijfsvoering kan worden geïntegreerd en hoe bedrijven kunnen inspelen op actuele onderwerpen zoals de hoge brandstof prijzen.” Na het onderzoek is er een workshop geweest waarin naar voren kwam dat de bedrijven onderling ook kennis willen delen. Zo quote een vertegenwoordiger van één van de deelnemende bedrijven: ‘Als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen’.

Transparantie en kwaliteit
“Internationale transport- en logistiekbedrijven bieden steeds meer dienstverlening op het gebied van digitalisering en robotisering aan”, vult Pieter aan. “Zij nemen het logistieke proces uit handen van hun opdrachtgevers en ook daarin speelt duurzaamheid een essentiële rol. ”Vanuit de Nederlandse overheid en de Europese Unie zijn hoge ambities vastgesteld in het Klimaatakkoord en de Green Deal. De CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) die in april vorig jaar door de Europese Unie is voorgesteld staat centraal in deze Green Deal en moet zorgen voor meer transparantie over en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. “Er wordt meer en meer gestuurd op rapportage”, geeft Hester aan. Bedrijven van 250 medewerkers of meer en/of met meer dan veertig miljoen euro omzet per jaar en/of meer dan twintig miljoen euro op de balans hebben, zijn vanaf het jaar 2025 verplicht te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. “Transport en logistiekbedrijven dienen zich hier niet alleen goed op voor te bereiden, maar ze doen er ook verstandig aan om hun bedrijf hierop in te richten. Aan de hand van een materialiteitsanalyse bepalen we samen met de klant wat in de kern voor het bedrijf echt belangrijk is. Daarbij adviseren we in gesprek te gaan met interne en externe stakeholders om zo hun inzichten te verwerven. De uitkomsten zetten we in een materialiteitsmatrix die dient als input voor de (bedrijfs)strategie. Met een langetermijnvisie kiest de klant op welke pijlers deze het bedrijf wil laten rusten. Dat kan bijvoorbeeld robotisering, duurzaamheid, digitalisering of innovatie zijn. Uit de samenwerking met onze klanten blijkt vaak dat zij - soms ongemerkt - al veel stappen op het gebied van duurzaamheid hebben gezet. Het is dan onze taak om te prioriteren, structuur aan te brengen en te (helpen) implementeren.”

“WE HANTEREN DE MENSELIJKE MAAT, WIJ WERKEN ECHT SAMEN MET ONZE KLANTEN”

Nieuwe generatie
“Een ander voordeel van een langetermijnvisie”, licht Pieter toe, “is dat het bedrijf zich op de arbeidsmarkt kan onderscheiden. Je toont immers aan dat je een plan hebt, dat je stappen hebt gezet rond strategische thema’s. Dat spreekt vandaag de dag de nieuwe generatie aan en het kan het werven en binden van medewerkers bevorderen. Ik merk dat bedrijven die buitenlandse medewerkers in dienst hebben, het belangrijk vinden dat het DNA van het bedrijf goed wordt overgebracht. Dat bijvoorbeeld de vraag aan de vrachtwagenchauffeur om op tijd te remmen met de vrachtauto niet zomaar wordt gesteld, maar vanuit de duurzaamheidsgedachte dat dit een enorm verschil in de uitstoot veroorzaakt. Kortom: verandering begint met inzicht. Mazars kan helpen met het behouden van de focus en de prioritering op allerlei vlakken, maar zeker ook op het gebied van duurzaamheid. We willen bedrijven vooruit helpen.”

MAZARS in ENSCHEDE
Zuiderval 60, 7543 EZ Enschede
Tel. 088 - 277 11 64

www.mazars.nl